0 geproduceerde video's in 2024
Start je gratis maand video
Menu

Gebruiksvoorwaarden

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de systemen en applicaties van Internet Service Nederland B.V. (‘ISN’), en op de aan u ter beschikking gestelde gegevens en materialen op of via deze systemen en applicaties, zoals video’s en objectinformatie (de ‘Informatie’). ISN is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27156644 en kantoorhoudende aan de Bleiswijkseweg 35, 2712 PB te Zoetermeer. Voor vragen over de systemen en applicaties of over deze Gebruiksvoorwaarden kunt u contact opnemen met ISN via info@isn.nl.

Informatie en aansprakelijkheid
De systemen en applicaties zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en onderhouden. Desondanks kan ISN niet garanderen dat deze systemen en applicaties, de bijbehorende websites en de daarop gepubliceerde Informatie steeds volledig, juist of actueel zijn.
De informatie in de systemen, in de applicaties en op de websites zijn uitsluitend bedoeld als toelichting en/of aanvulling op de mogelijkheden een (video)presentatie samen te stellen of te verrijken en niet bedoeld als advies. Het is de verantwoordelijkheid van de aanbieder dat de in de presentaties aangeboden producten c.q. diensten geen inbreuk maken op (intellectuele eigendoms)rechten van derden, geen wet en/of regelgeving schenden en niet aanstootgevend, obsceen, beledigend, onjuist of misleidend zijn. De aanbieder vrijwaart ISN tegen elke rechtsvordering die is gebaseerd op de bewering dat de door aanbieder gemaakt video’s inbreuk maken op (intellectuele) eigendomsrechten van derden. ISN is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens.
De aansprakelijkheid van ISN voor directe schade wegens toerekenbare tekortkomingen met betrekking tot de juiste, volledige, tijdige plaatsing van de presentatie is beperkt tot het bedrag dat de aanbieder voor het gebruik van de systemen, applicaties of informatie betaalt aan ISN.

Eigendomsrechten en gebruiksrecht
Alle intellectuele eigendomsrechten op de systemen, applicaties en de informatie berusten bij ISN of haar licentiegevers. Behalve waar anders aangegeven, mag u de systemen, de applicaties en de informatie raadplegen en gebruiken voor persoonlijk en/of commercieel gebruik. Ieder ander gebruik van systemen, applicaties of van de informatie is slechts toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van ISN.
Indien sprake is van een lidmaatschap draagt ISN er zorg voor dat o.a. updates en video’s kunnen worden gedeeld via social mediakanalen. ISN is gerechtigd de aanbieder per direct uit te sluiten van gebruik van de dienst indien de aanbieder in strijd handelt met de afgesloten overeenkomst, met deze gebruiksvoorwaarden of met de gebruiksvoorwaarden van de betreffende diensten. Het opzeggen van een lidmaatschap geschiedt altijd volgens de afgesloten overeenkomst. Het lidmaatschap eindigt op de laatste dag van de van toepassing zijnde lopende termijn, waarbij de overeengekomen opzegtermijn in acht wordt genomen.
ISN behoudt zich het recht voor om koppelingen met derden zonder reden van opgave te beëindigen, om commerciële uitingen van derden weer te geven en om video’s te publiceren op eigen portals en websites.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Deze gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De bevoegde rechter in Zoetermeer is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen die in verband met deze gebruiksvoorwaarden ontstaan.

Wijzigingen
ISN behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. De wijzigingen gaan direct in na het plaatsen van de nieuwe voorwaarden op de website en in de betreffende applicaties. Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 1 september 2016.